Со информирано
денес до
безбедно утре.

Сексуалното воспитување
е огледало
на општеството.
Одрумени образ -
зреј самодоверба!
Табу во
земјата на чудата?
0 деца
учеле ССО преку
неформални едукации
0 училиште
имало неформални ССО
едукации за учениците

INSTAGRAM