Duke qenë të
informuar sot,
nesër të sigurt!
Edukimi seksual
është pasqyrë e
shoqërisë.
Faqe të kuqe -
rrezato vetëbesim!
Tabu në
botën e çudirave?
0 fëmijë
kanë mësuar për EGJS përmes
edukimit joformal
0 shkolla
kanë pasur edukime joformale
për EGJS për nxënësit

INSTAGRAM